Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.cata.com.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.cata.com.pl

Ważny od 01.01.2021 r.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego. Gwarancja
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.cata.com.pl prowadzony jest przez Marlenę Bendyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. TAURUS Marlena Bendyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:ul. Sportowa 12 B lok. 1, 05-270 Marki, NIP: 6711538412, REGON: 320638166, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@cata.com.pl, tel. (+48) 518 196 616
  2. Sklep Internetowy www.cata.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.cata.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego www.cata.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  6. Sklep internetowy www.cata.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
  7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, chyba, że Usługobiorca dokonuje zakupu z zakładki Promocja, która w sposób jasny dla Usługobiorcy informuje o występowaniu wady
  8. Produkty posiadają gwarancję Producenta.
  9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.cata.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.cata.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
  10. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
  11. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu w szczególności zdjęć, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
  12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.nodor.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.cata.com.pl.
  7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Marlena Bendyk prowadząca działalność gospodarczą F.H.U. TAURUS MARLENA BENDYK z siedzibą w Markach, ul. Sportowa 12B lok. 1, 05-270 Marki, NIP: 6711538412, REGON: 320638166.
  8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
  14. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z uprawnieniami konsumenta (brak charakteru zawodowego).
  15. PRZEDSIĘBIORCA ZAWODOWY - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z uprawnieniami konsumenta, zawierająca umowę bezpośrednią związaną z jej działalnością gospodarczą (charakter zawodowy).
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4.  
  1. Zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. Bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newsletter.
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. W celu złożenia Zamówienia, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko. Adres, NIP ( w przypadku przedsiębiorcy), telefon, e-mail.
  3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

4.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w Regulaminie przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

I Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

II Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa
 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
 7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

I

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.cata.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00, wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: kontakt@cata.com.pl, podając wszystkie dane niezbędne do zrealizowania zamówienia na rzecz Usługobiorcy (model produktu, imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, NIP: w przypadku przedsiębiorcy), telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 518 196 616, 504 801 814 (stawka za połączenie wg taryfy operatora). Dane klienta niezbędne do wykonania Umowy kupna-sprzedaży podane przy składaniu zamówienia przechowywane są z całą dbałością o prywatność Usługobiorcy zgodnie z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych Usługobiorcy. Informacje na ten temat z uwzględnieniem najnowszego rozporządzenia RODO oraz plikach "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności. W Polityce Prywatności zostały zawarte informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych bezpośrednio związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)

II

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta- Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
 • link do niniejszego Regulaminu.
 • oświadczenie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem- Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą.

4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą imienną wysyłaną drogą mailową lub na życzenie Klienta fakturą VAT (na działalność gospodarczą) również wysyłaną drogą mailową. Do każdego zakupu z wyjątkiem produktów z zakładki patelnie oraz wentylatory, drogą mailową wraz z dowodem zakupu wysyłana będzie karta gwarancyjna.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1. Płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek bankowy: 06 1160 2202 0000 0001 3624 0106 (Bank Millennium)   F.H.U. TAURUS MARLENA BENDYK, ul. Sportowa 12B lok.1, 05-270 Marki, NIP: 6711538412, REGON: 320638166. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.)

2. Płatność za pośrednictwem Serwisu Płatności PayU.pl

3. Płatność BlueMedia-karty, którymi można realizować płatność: Visa, VisaElectron, MasterCard, MasterCard Edectronic, Maestro

4. Płatność za pośrednictwem Serwisu Przelewy24

5. Płatność przy odbiorze za pobraniem: zapłata kurierowi gotówką przy odbiorze zamówienia

6. Gotówka przy odbiorze produktu w punkcie sprzedaży.

7. Karta płatnicza przy odbiorze produktu w punkcie sprzedaży.

II

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu pokrywa Sprzedawca lub Kupujący - w zależności od produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, InPost. W większości przypadków zamówienia realizowane są zgodnie z wyborem klienta, w szczególnych sytuacjach wybór należy do Sprzedającego.
 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 4. Termin dostawy Produktów oznaczonych w Sklepie jako dostępne:
  • Czas kompletowania Produktu, wynosi do 3 dni roboczych;
  • Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika do 2 dni roboczych.
 5. Termin dostawy produktów oznaczonych w Sklepie jako niedostępne w magazynie:
 • Czas kompletowania Produktu, termin ustalany jest indywidualnie i przekazany Usługobiorcy, może wynosić od 21 do 90 Dni Roboczych;
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika do 3 Dni Roboczych.


8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cata.com.pl lub pisemnie na adres: F.H.U. TAURUS MARLENA BENDYK, ul. Sportowa 12 B lok. 1, 05-270 Marki.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

GWARANCJA. RĘKOJMIA.

I

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Czas trwania rękojmi-2 lata
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@nodor.com.pl
 4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: FHU TAURUS Marlena Bendyk ul. Sportowa 12B lok. 1,  05-270 Marki. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu oraz karty gwarancyjnej.
 6. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej usterki sprzętu AGD (nie dotyczy wentylatorów, patrz pkt. 6 i 7) prosimy o bezpośredni kontakt z siecią serwisową: Agdom Serwis–Centrala Powstańców Śląskich 106c/101, 01-466 Warszawa. Infolinia:0801000891 Telefon: (022)436-36-45; (022)436-36-55, Fax:(022)436-03-12, e-mail: warszawa@agdom.pl
 8. W przypadku reklamacji dotyczącej wentylatora prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Handlowym pod nr telefonu +48 518 96 616, lub pod adresem mailowym: reklamacje@cata.com.pl
 9. Adres, pod który należy wysłać reklamowany wentylator: FHU Taurus ul. Sportowa 12 B lok. 1, 05-270 Marki
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 11. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

II Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nodor.com.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub  w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 II Gwarancja

 1. Produkty posiadają gwarancję Producenta, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja Producenta wynosi 24 miesiące.
 2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku reklamacji Produktu z tytułu gwarancji, do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (Paragon/Faktura VAT), który jest podstawą gwarancji zakupionego Produktu oraz kartę gwarancyjną.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub na druku klienta.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: FHU TAURUS Marlena Bendyk ul. Sportowa 12B lok. 1, 05-270 Marki.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu na konto bankowe podane przez Konsumenta w Oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zawartej na Odległość lub przekazem pocztowym na adres wskazany  w Oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zawartej na Odległość.
 4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (brak charakteru zawodowego) i zastosowanie ma pkt. 1-5 roz. 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy zawodowemu. Zakup, którego dokonuje przedsiębiorca -konsument ma związek z jego działalnością zawodową. Wówczas umowa ma charakter zawodowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem XI. 5.)

Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 504 801 814
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl